An và Bình có tất cả 33 viên bi . Biết rằng 1/3 số bị của Ăn bằng 2/5 số bi của Bình . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi .

Photo of author

By Sarah

An và Bình có tất cả 33 viên bi . Biết rằng 1/3 số bị của Ăn bằng 2/5 số bi của Bình . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi .
Leave a Comment