ancol thơm là dẫn xuất hidroxi của hidrocacbon thơm là đúng hay sai cgo ví dụ chứng minh

Photo of author

By Samantha

ancol thơm là dẫn xuất hidroxi của hidrocacbon thơm là đúng hay sai cgo ví dụ chứng minh
Leave a Comment