Anion X-3 có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3s2,3p6.vị trí của X trong BTH là ?

By Maya

Anion X-3 có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3s2,3p6.vị trí của X trong BTH là ?
Viết một bình luận