Bài 5.Thùng to có 21 lít dầu,thùng bé có 15 lít dầu,Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau ,mỗi chai có 0,75 lít.Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

Photo of author

By Raelynn

Bài 5.Thùng to có 21 lít dầu,thùng bé có 15 lít dầu,Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau ,mỗi chai có 0,75 lít.Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?
Bài 6.Một thửa ruộng có hình chữ nhật chiều rộng là 60m và bằng 2/3 chiều dài
a)Tính diện tích của thửa ruộng
b)Người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc trên thửa ruộng đó,rằng biết cứ 100m² thì thu hoạch được 85 kg thóc?
Bài 7.Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 80m,chiều rộng bằng 3/4 chiều dài
a)Tính diện tích thửa ruộng đó
b)Người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc trên thửa ruộng đó,rằng biết cứ 100m² thì thu hoạch được 85 kg thóc?
Bài 8.Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 60m và chiều rộng bằng một nữa chiều dài.
a)Tính diện tích thửa ruộng đó.
b)Biết rằng,cứ 100m² thu hoạch được 50kg thóc.Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc
Leave a Comment