b1;tìm 10 số hữu tỉ khác nhau lớn hơn -1/2 và nhỏ hơn 1/2 b2;cho x=a-5/a (a khác 0) tìm a nguyên để x là số nguyên b3 cho x =a-3/2a (a khác 0) tìm a n

Photo of author

By Ruby

b1;tìm 10 số hữu tỉ khác nhau lớn hơn -1/2 và nhỏ hơn 1/2
b2;cho x=a-5/a (a khác 0) tìm a nguyên để x là số nguyên
b3 cho x =a-3/2a (a khác 0) tìm a nguyên để x nguyên
Leave a Comment