Vậy d đ đ htheo pt x=5cos(10πt-π÷3) cm thời gian vật đi đc quảng đường s=2,5cm kể từ t=0

Vậy d đ đ htheo pt x=5cos(10πt-π÷3) cm thời gian ...

Read more

làm cách nào đổi Wh sang kWh mọi người chỉ cụ thể giúp mình với VD 400Wh = 0,4kWh làm sao ra được vậy ạ ???

làm cách nào đổi Wh sang kWh mọi người chỉ ...

Read more

Tìm tất cả các số nguyên a biết: (6a +1) ( 3a -1)

Tìm tất cả các số nguyên a biết: (6a +1) ...

Read more

Tại hai điểm A và B cách nhau 260 m cùng lúc Hai xe xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều đi theo chiều từ A đến B với vận tốc ban đầu là 2 m trên

Tại hai điểm A và B cách nhau 260 m ...

Read more

Lưu ý : Câu nay thuộc về bài tương lai gần và tương lai đơn 1. Hoa(do)- her homework tonight 2. Minh(visit)-.his grandparents tomorrow 3. I(not/

Lưu ý : Câu nay thuộc về bài tương lai ...

Read more

sally was angry because her shoes were at of the lake

sally was angry because her shoes were at of the ...

Read more

There is a famous expression in English: “Stop the world, I want to get off!” This expression refers to a feeling of panic, or stress, that makes a pe

There is a famous expression in English: “Stop the world, ...

Read more

What’s the date today ? – It is June. A. twelve B. twelfth C. twelve of D. the twelfth of

What’s the date today ? – It is June. A. ...

Read more

1. He held out much hope-…passing the exams. 2. There is a rumor that the National Bank is going to take–.the company I work for. 3. I wou

1. He held out much hope…….passing the exams. 2. There ...

Read more

Câu 1: a, Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc I don’t think we (have)=–..free time. My brother (listen)=–.

Câu 1: a, Cho dạng đúng của các động từ ...

Read more