Bác An và Bác Nam cũng làm việc mỗi ngày Bác An làm hơn bác Nam 10 sản phẩm sau 3 ngày cả 2 người làm được 930 sản phẩm.Hỏi mỗi người 1 ngày làm được

Photo of author

By Gabriella

Bác An và Bác Nam cũng làm việc mỗi ngày Bác An làm hơn bác Nam 10 sản phẩm sau 3 ngày cả 2 người làm được 930 sản phẩm.Hỏi mỗi người 1 ngày làm được bao nhiêu sản phẩm
Leave a Comment