Bác Hồ suốt đời ôm ấp một ……… là nước nhà được độc lập nhân dân ấm no tự do

By Kaylee

Bác Hồ suốt đời ôm ấp một ……… là nước nhà được độc lập nhân dân ấm no tự do
Viết một bình luận