Tìm 5 động từ dùng to V và V_ing

Photo of author

By Ruby

Tìm 5 động từ dùng to V và V_ing

0 bình luận về “Tìm 5 động từ dùng to V và V_ing”

 1. +to V
  advise sb to V
  allow sb to V
  ought to V
  ask sb to V
  tell sb to V
  +V_ing
  fancy+V_ing
  tobe keen on+V_ing
  detest+V_ing
  like+V_ing
  love+V_ing

Viết một bình luận