Bài 1 : (x+1).(y-3) = 3 Bài 2: Cho đoạn thẳng AC bằng 5 cm Lấy điểm B nằm giữa A và C sao cho AB = 3 cm trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD

Photo of author

By Hailey

Bài 1 : (x+1).(y-3) = 3
Bài 2: Cho đoạn thẳng AC bằng 5 cm Lấy điểm B nằm giữa A và C sao cho AB = 3 cm trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD = 1 cm
a) tính BC
b) điểm B có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không Vì sao
c) so sánh AB + BC và 4 x BC( vẽ hình)

0 bình luận về “Bài 1 : (x+1).(y-3) = 3 Bài 2: Cho đoạn thẳng AC bằng 5 cm Lấy điểm B nằm giữa A và C sao cho AB = 3 cm trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD”

 1. Giải thích các bước giải:

   bài 1

  (x+1).(y-3)=3

  hoặc: x+1=3

        x=2

  hoặc: y-3=3

               y=6 

  bài: 2

  ………………………………..

Viết một bình luận