Bài 1 : Cho 1,83g hỗn hợp 2 anken qua dd Br2 dư thấy khối lượng brom tham gia phản ứng là 8g.Tìm CTPT của 2 anken biết rằng chúng là 2 đồng đẳng liên

Photo of author

By Reagan

Bài 1 : Cho 1,83g hỗn hợp 2 anken qua dd Br2 dư thấy khối lượng brom tham gia phản ứng là 8g.Tìm CTPT của 2 anken biết rằng chúng là 2 đồng đẳng liên tiếp
Bài 2 : .Đốt cháy hoàn toàn 4 g một ankin B thu được 6,72 lít khí CO2 ở đktc. Xác định CTPT?
Leave a Comment