Bài 1: chứng tỏ rằng một số chia hết cho 5 thì bình phương của chúng cũng chia hết cho 5 Bài 2:Điền chữ số vào dấu *để : ____ a)2001+2*3

Photo of author

By Melody

Bài 1: chứng tỏ rằng một số chia hết cho 5 thì bình phương của chúng cũng chia hết cho 5
Bài 2:Điền chữ số vào dấu *để :
____
a)2001+2*3 chia hết cho 3
______
b)758*4 chia hết cho 9
Leave a Comment