Bài 1: Để hoàn thành 1 công việc, người công nhân A mất 6h, người công nhân B mất 15h. Hỏi: a) Trong 1h, cả hai người làm được bao phần công việc ? b

Photo of author

By Ariana

Bài 1: Để hoàn thành 1 công việc, người công nhân A mất 6h, người công nhân B mất 15h. Hỏi:
a) Trong 1h, cả hai người làm được bao phần công việc ?
b) Trong 1h, người A làm hơn người B bao phần công việc
Bài 2: Lớp 6A có 42 h/s chia làm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Biết số h/s Giỏi = 1/6 số h/s Khá. Số h/s Trung bình =1/5 tổng số h/s Giỏi và Khá. Tìm số h/s mỗi loại
Bài 3: Một phân số có mẫu hơn tử 22 đơn vị và mẫu gấp 15/4 lần tử. Tìm phân số đó
Leave a Comment