bài 1 Đúng ghi Đ sai ghi S và Giair thích a)193,7 x 0,1 < 19,37 x 1 ..................giải thích .......................... b) 1,25 giờ > 72 phút …

Photo of author

By Adalyn

bài 1 Đúng ghi Đ sai ghi S và Giair thích
a)193,7 x 0,1 < 19,37 x 1 ..................giải thích .......................... b) 1,25 giờ > 72 phút ………….giải thích…………………
c) 16m2 8dm2 = 1608 dm2 …………..giải thích………………
d) 457 x ( 47 + 15/0 = 457 x 47 +15 ……….. giải thích………………..
bài 2 các bạn giải ra nhé
a) một ô tô đi được quãng đường 87,5km trong 1 giờ 15 phút , vân tốc của ô tô ?
b) một hình lập phương có diện tích toàn phần là 600cm2 . Vậy diện tích xung quanh ?

0 bình luận về “bài 1 Đúng ghi Đ sai ghi S và Giair thích a)193,7 x 0,1 < 19,37 x 1 ..................giải thích .......................... b) 1,25 giờ > 72 phút …”

 1. Đáp án:

   1. a) S

  b) Đ

  c) Đ

  d) S

  2. a) 70 km/giờ

  b) 400 cm²

  Giải thích các bước giải:

  1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

  a) 193,7 x 0,1 < 19,37 x 1 (S) giải thích 19,37 = 19,37 (193,7 x 0,1 = 19,37)

  b) 1,25 giờ > 72 phút (Đ) giải thích 75 phút > 72 phút (1,25 x 60 = 75)

  c) 16 m² 8 dm² = 1608 dm² (Đ) giải thích 16 m² 8 dm² = 1608 dm² (16 m² = 1600 dm² ; 8 dm² = 08 dm² : 1600 + 08 = 1608)

  d) 457 x 47 + 15 : 0 = 457 x 47 + 15 (S) giải thích (457 x 47 + 15 : 0 = 21479 + 0 = 21479 ; 457 x 47 + 15 = 21479 + 15 = 21494)

  2. Giải

  a) 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

  Vận tốc của ô tô là:

     87,5 : 1,25 = 70 (km/giờ)

         Đáp số: 70 km/giờ

  b) Diện tích 1 mặt hình lập phương là:

     600 : 6 = 100 (cm²)

  Diện tích xung quanh hình lập phương là:

     100 x 4 = 400 (cm²)

          Đáp số: 400 cm²

 2. Bài 1:Đúng ghi Đ sai ghi S

  a) S

  b) S

  c) Đ

  d) S

  Bài 2:

  a)  1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

    Vận tốc ô tô là:87,5 : 1,25 = 70 (km/giờ)

  b) Diện tích một mặt hình lập phương là:600 : 6 = 100 (cm2)

      Diện tích xung quanh hình lập phương là:100 × 4 = 400 (cm2)

       Đ/S: a) 70 km/giờ

                 b) 400 cm2

                                              cho mình câu trả lời hay nhất 

                                               # ;Nothing is impossible

   

Viết một bình luận