Bài 1: Sử dụng ngôn ngữ lập trình em hãy viết chương trình nhập vào một số thực nằm trong khoảng từ 1->10 và yêu cầu nhập lại nếu số ko thỏa mãn. Bài

Photo of author

By Sarah

Bài 1: Sử dụng ngôn ngữ lập trình em hãy viết chương trình nhập vào một số thực nằm trong khoảng từ 1->10 và yêu cầu nhập lại nếu số ko thỏa mãn.
Bài 2: Sử dụng ngôn ngữ lập trình em hãy viết chương trình em hãy viết chương trình bằng câu lệnh while…..do nhập vào số tự nhiên n và tính tổng n.
Bài 3: Sử dụng ngôn ngữ lập trình em hãy viết chương trình tính tích của n số tự nhiên bằng câu lệnh while……do.
Bài 4: Trong các câu lệnh lặp sau đây câu nào sai và sai ở đâu.
a) While i : = 1 do t : = 10 ;
b) i : = 1 ; while i < 10 do sum : = sum + I i : = i + 1 c) While i : < = b ; do while (' b thong nho hon a '); GIÚP MÌNH VỚI ĐANG CẦN GẤP!!!!!!!!!
Leave a Comment