So sánh phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á từ 1918- 1939 so với trước chiến tranh ?

By Adeline

So sánh phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á từ 1918- 1939 so với trước chiến tranh ?

0 bình luận về “So sánh phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á từ 1918- 1939 so với trước chiến tranh ?”

 1. So sánh phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á từ 1918- 1939 so với trước chiến tranh ?

   Trả lời

    Các Đảng Cộng sản thành lập như In – đô – nê – xi – a (1920): Việt Nam , Mã Lai, Xiêm , Phi líp pin 1930 …đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống đế quốc …(Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931)

  + Phong trào dân chủ tư sản đã xuất hiện chính đảng hay phong trào có tổ chức và có ảnh hưởng rộng lớn .

  * Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á:  diễn ra sôi nổi và liên tục dưới nhiều hình thức: đấu tranh chính trị, khởi nghĩa vũ trang, cải cách dân chủ.

  Trả lời
 2. + Bước phát triển của phong trào dân tộc tư sản cùng với sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc.

  – Giai cấp tư sản đề ra mục tiêu đấu tranh rõ ràng,bên cạnh mục tiêu kinh tế, mục tiêu độc lập tự chủ như đòi quyền tự chủ về chính trị, đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường.

  – Đảng Tư sản được thành lập và ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội. (Đảng Dân tộc ở Inđônêxia, phong trào Tha Kin ở Miến Điện, Đại hội toàn Mã Lai…)

  + Sự xuất hiện xu hướng vô sản:

  – Công nhân tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lê-nin nên chuyển biến mạnh về nhận thức. Vì vậy, Đảng Cộng sản đã được thành lập ở nhiều nước (tháng 5/1920: Đảng Cộng sản Inđônêxia (5- 1920); năm 1930: Đảng Cộng sản Đông Dương, Mã Lai, Xiêm, Philippin…)

  – Đảng lãnh đạo cách mạng, đưa phong trào trở lên sôi nổi quyết liệt như khởi nghĩ vũ trang ở indonesia (1926-1927) phong trào (1930-1931) mà đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

  Trả lời

Viết một bình luận