Bài 1: Tìm x biết 10/3.x-27/4=13/4 Bài 2:An có số bi bằng 5/4 số bi của Hà, số bi của Hà bằng 2/3 số bi của Hải và 1/2 số bi của hải bằng 12 bi a) Tí

By Amara

Bài 1: Tìm x biết
10/3.x-27/4=13/4
Bài 2:An có số bi bằng 5/4 số bi của Hà, số bi của Hà bằng 2/3 số bi của Hải và 1/2 số bi của hải bằng 12 bi
a) Tính số bi của An,Hà,Hải
b) Tính tỉ số phần trăm số bi của Hải so với số bi của ba bạn An,Hà,Hải
Bài 3: trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot sao cho: góc xOt=35độ , vẽ tia oy sao cho góc xOy=70độ
a) tính góc yOt
b) tia Ot có phải là tia phân giác của góc xoy không ? Tại sao?
c) Vẽ tia Ot’ là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc kề bù với góc xOt
Viết một bình luận