Câu 1 : Hoà tan 2 gam CuO vào 100 gam dung dịch HCL a. Tính khối lượng muối CuCl2 tạo thành b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối sau phản ứng

By Bella

Câu 1 : Hoà tan 2 gam CuO vào 100 gam dung dịch HCL
a. Tính khối lượng muối CuCl2 tạo thành
b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối sau phản ứng
Câu 2 : Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và FeO tác dụng với 300 ml dung dịch HCL vừa đủ , thu được 1,12 lít khí H2 ( đktc ).
a) Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu
b) Tính nồng độ mol của dung dịch HCL phản ứng

0 bình luận về “Câu 1 : Hoà tan 2 gam CuO vào 100 gam dung dịch HCL a. Tính khối lượng muối CuCl2 tạo thành b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối sau phản ứng”

 1. Đáp án:

  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  \(\begin{array}{l}
  CuO + 2HCl \to CuC{l_2} + {H_2}O\\
  a.\\
  {n_{CuO}} = 0,025mol\\
   \to {n_{CuC{l_2}}} = {n_{CuO}} = 0,025mol\\
   \to {m_{CuC{l_2}}} = 3,375g
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  b.\\
  {m_{{\rm{dd}}}} = {m_{CuO}} + {m_{{\rm{dd}}HCl}} = 102g\\
   \to C{\% _{CuC{l_2}}} = \dfrac{{3,375}}{{102}} \times 100\%  = 3,31\% 
  \end{array}\)

  Bài 2:

  \(\begin{array}{l}
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  FeO + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}O\\
  a)\\
  {n_{{H_2}}} = 0,05mol\\
   \to {n_{Fe}} = {n_{{H_2}}} = 0,05mol\\
   \to {m_{Fe}} = 2,8g\\
   \to {m_{FeO}} = 10 – 2,8 = 7,2g\\
   \to {n_{FeO}} = 0,1mol\\
  b)\\
  {n_{HCl}} = 2{n_{Fe}} + 2{n_{FeO}} = 0,3mol\\
   \to C{M_{HCl}} = \dfrac{{0,3}}{{0,3}} = 1M
  \end{array}\)

  Trả lời
 2. 1.

  ` nCuO=0,025 (mol)`

  `CuO + 2HCl -> CuCl2 + H_2O`

  `a, nCuCl_2 = nCuO=0,025(mol)`

  `  => mCuCl_2=3,375(g)`

  `b, mdd = 2+100=102(g)`

  `%CuCl_2 = (3,375)/(102).100=3,309%`

  2.

  ` nH2=0,05 (mol)`

  ` FeO + 2HCl -> FeCl2 + H_2O`

  ` Fe + 2HCl -> FeCl2 + H_2`

  `a, => nFe = nH2 =0,05(mol)`

  `    => mFe = 2,8(g)`

  `  => mFeO=7,2 (g)`

  `    => nFeO=0,1 (mol)`

  ` b, nHCl = 2.nFeO + 2.nFe`

               `  = 2.0,1+2.0,05=0,3 (mol)`

  ` => CM_(HCl) = 0,3:0,3=1(M)`

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm