Bài 1. Tìm căn bậc hai và căn bậc hai số học của các số sau: a)225 b) 49/289 c) 2,25 d) 0,16 e) -1,44

Photo of author

By Adeline

Bài 1. Tìm căn bậc hai và căn bậc hai số học của các số sau:
a)225 b) 49/289 c) 2,25 d) 0,16 e) -1,44

0 bình luận về “Bài 1. Tìm căn bậc hai và căn bậc hai số học của các số sau: a)225 b) 49/289 c) 2,25 d) 0,16 e) -1,44”

 1. Đáp án:

   a,√225=15

  b,√49/289=7/17

  c,√2,25=1,5

  d,√0,16=0,4

  e,√-1,44=1,2 căn bậc 2 ko âm nha b

   

 2. Giải thích các bước giải:

  Bài `1`
  `a)`
  Căn bậc `2` của `225` là `15` và `-15` ( vì `15^2=225;(-15)^2=225`)

  Căn bậc `2` số học của `225` là `sqrt{225}(=15)`
  `b)`
  Căn bậc `2` của `49/289` là `7/17` và `-7/17` vì (`(7/17)^2=49/289;(-7/17)^2=49/289`)

  Căn bậc `2` số học của `49/289` là `sqrt{49/289}(=7/17)`
  `c)`
  Căn bậc `2` của `2,25` là `1,5` và `-1,5` (`1,5^2=2,25;(-1,5)^2=2,25`)

  Căn bậc `2` số học của `2,25` là `sqrt{2,25}(=1,5)`
  `d)`
  Căn bậc `2` của `0,16` là `0,4` và `-0,4` vì `(0,4^2=0,16;(-0,4)^2=0,16`)

  Căn bậc `2` số học của `0,16` là `sqrt{0,16}(=0,4)`
  `e)`
  Căn bậc `2` của `1,44` là `1,2` và `-1,2` vì (`1,2^2=1,44;(-1,2)^2=1,44`)

  Căn bậc `2` số học của `1,44` là `sqrt{1,44}(=1,2)`
  `sqrt{-1,44}` sẽ không có giá trị vì `-1,44<0` ( căn bậc `2` không thể âm)

Viết một bình luận