Bài 1 : Tìm n để : a) n + 3 là ước của 17 b) n + 2 là ước của n + 5 c) 2n + 3 là ước của 2n – 3 Bài 2 : Sắp xếp theo thứ tự tăng dần 37; -(-17); (-5

Photo of author

By Kennedy

Bài 1 : Tìm n để :
a) n + 3 là ước của 17
b) n + 2 là ước của n + 5
c) 2n + 3 là ước của 2n – 3
Bài 2 : Sắp xếp theo thứ tự tăng dần
37; -(-17); (-5) ²; (-6) ²; -|-72|

0 bình luận về “Bài 1 : Tìm n để : a) n + 3 là ước của 17 b) n + 2 là ước của n + 5 c) 2n + 3 là ước của 2n – 3 Bài 2 : Sắp xếp theo thứ tự tăng dần 37; -(-17); (-5”

 1. Đáp án:

   1.a,-Ước của 17 là (17,1)

         -Nếu 17 chia hết cho n+3 thì suy ra n+3=17

         suy ra n=17-3=14

      b,-Nếu n+2 là ước của n+5 thì n+5 chia hết cho n+2

         mà muốn thõa mãn đk thì n+5 : n+2 =3

          suy ra n=1

       c, chưa biết

       2. Đáp án: -7,-(-17), (-5) ²,(-6) ²,37

Viết một bình luận