Bài 1 : Tìm n để : a) n + 3 là ước của 17 b) n + 2 là ước của n + 5 c) 2n + 3 là ước của 2n – 3 Bài 2 : Sắp xếp theo thứ tự tăng dần 37; -(-17); (-5

By Kennedy

Bài 1 : Tìm n để :
a) n + 3 là ước của 17
b) n + 2 là ước của n + 5
c) 2n + 3 là ước của 2n – 3
Bài 2 : Sắp xếp theo thứ tự tăng dần
37; -(-17); (-5) ²; (-6) ²; -|-72|
Viết một bình luận