Bài 1 : Tính bằng cách thuận tiện nhất 4,86 x 0,25 x 40 0,125 x 6,94 x 80 76,9 x 99 + 72 + 0,9 Bài 2 : Tìm x x + x : 0,5 + x : 0,25 + x : 125 = 15

Photo of author

By Elliana

Bài 1 : Tính bằng cách thuận tiện nhất
4,86 x 0,25 x 40
0,125 x 6,94 x 80
76,9 x 99 + 72 + 0,9
Bài 2 : Tìm x
x + x : 0,5 + x : 0,25 + x : 125 = 15
Leave a Comment