Bài 14:Một viên gạch lát nền có chiều dài 30cm, chiều rộng 20cm và chiều cao bằng 1/2cm. Biết mỗi thùng gạch có 24 viên gạch như thế. Tính thể tích mỗ

Photo of author

By Peyton

Bài 14:Một viên gạch lát nền có chiều dài 30cm, chiều rộng 20cm và chiều cao
bằng 1/2cm. Biết mỗi thùng gạch có 24 viên gạch như thế. Tính thể tích mỗi
thùng gạch đó (coi độ dày của vỏ thùng không đáng kể)
Leave a Comment