Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB= 3cm, BC = 5 cm, đường phân giác BM và đường cao AH cắt nhau tại D (M thuộc AC, H thuộc BC). b) Chứng minh

By Elliana

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB= 3cm, BC = 5 cm, đường phân giác BM và đường cao AH cắt nhau tại D (M thuộc AC, H thuộc BC).
b) Chứng minh ΔADB cân tại A
c) Tính tỉ số $\frac{BD}{BM}$
Hứa vote 5*+Tim+ctlhn cho câu trả lời đúng và nhanh nhất
30 điểm đến khi không ai trả lời câu hỏi trong 1h nữa

0 bình luận về “Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB= 3cm, BC = 5 cm, đường phân giác BM và đường cao AH cắt nhau tại D (M thuộc AC, H thuộc BC). b) Chứng minh”

 1. ` text{b.}`

  – ` text{Ta có :}` $\widehat {HDB}$ = $\widehat {ADM}$ ` text{( đối đỉnh )}`

  ` text{Mà}` $\widehat {AMB}$ = $\widehat {HDB}$

  → $\widehat {ADM}$ = $\widehat {AMB}$

  → ` text{ ΔADM cân tại A }`

  ` text{c.}` 

  ` text{ theo tính chất đường phân giác }` → $\frac{AM}{MC}$ = $\frac{AB}{BC}$ = $\frac{3}{5}$ 

  ` text{AC}` ` text{ = }` $\sqrt{BC² – AB²}$ = $\sqrt{ 5² – 3²}$ ` text{ = 4 }`

  → ` text{AM = 1,5 cm , MC = 2,5 cm }` 

  ` text{ Mà AM  = AD = 1,5 cm}`

  → $\frac{BD}{BM}$ ` text{ = }` $\frac{AB}{HB}$ 

  → $\frac{1}{AH²}$ ` text{ = }` $\frac{1}{AB²}$ + $\frac{1}{AC}$ ` text{ = }` $\frac{1}{3²}$ + $\frac{1}{4²}$ 

  ` text{ = }` $\frac{25}{144}$ 

  → AH ` text{ = }`  $\frac{12}{5}$ → BH ` text{ = }`  $\sqrt{AB² – AH²}$ 

  ` text{ = }`  $\sqrt{3² – (\frac{12}{5}) }$ ` text{ = 1,8 cm }` 

  → $\frac{BD}{BM}$ ` text{ = }` $\frac{AB}{HB}$ ` text{ = }` $\frac{3}{1,8}$ ` text{ = }`  $\frac{5}{3}$ 

  Xin câu trả lời hay nhất!

  Trả lời

Viết một bình luận