Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB= 3cm, BC = 5 cm, đường phân giác BM và đường cao AH cắt nhau tại D (M thuộc AC, H thuộc BC). b) Chứng minh

Photo of author

By Elliana

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB= 3cm, BC = 5 cm, đường phân giác BM và đường cao AH cắt nhau tại D (M thuộc AC, H thuộc BC).
b) Chứng minh ΔADB cân tại A
c) Tính tỉ số $\frac{BD}{BM}$
Hứa vote 5*+Tim+ctlhn cho câu trả lời đúng và nhanh nhất
30 điểm đến khi không ai trả lời câu hỏi trong 1h nữa
Leave a Comment