Bài 2: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau : a. CH3 – CH2 – CH3 + Cl2  b. C4H10 + O2 t0 Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 3,6 g ankan X thu được 5,

Photo of author

By Mackenzie

Bài 2: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau :
a. CH3 – CH2 – CH3 + Cl2 
b. C4H10 + O2 t0
Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 3,6 g ankan X thu được 5,6 l khí CO2 (đktc). Tìm CTPT ankan X.
Leave a Comment