bài 2 : tìm n ∈ N a) 32 < 2^n < 128 b) 2 x16 ≥ 2^n > 4 c) 9x 27 ≤ 3^n+1 ≤ 243 d) 25 x 625 ≥ 5^n+2 ≥ 5^7

Photo of author

By Iris

bài 2 : tìm n ∈ N
a) 32 < 2^n < 128 b) 2 x16 ≥ 2^n > 4
c) 9x 27 ≤ 3^n+1 ≤ 243
d) 25 x 625 ≥ 5^n+2 ≥ 5^7

0 bình luận về “bài 2 : tìm n ∈ N a) 32 < 2^n < 128 b) 2 x16 ≥ 2^n > 4 c) 9x 27 ≤ 3^n+1 ≤ 243 d) 25 x 625 ≥ 5^n+2 ≥ 5^7”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a ) 32 < $2^{n}$ < 128

  → $2^{5}$ < $2^{n}$ < $2^{7}$ 

  → 5 < n < 7

  → n = 6

  b ) 2 x 16 ≥ $2^{n}$ > 4

  → $2^{1}$ x $2^{4}$ ≥ $2^{n}$ > $2^{2}$

  → $2^{5}$ ≥ $2^{n}$ > $2^{2}$

  → 5 ≥ n > 2

  → n = 3 ; 4 ; 5

  c ) 9 x 27 ≤ $3^{n+1}$ ≤ 243

  → $3^{2}$ x $3^{3}$ ≤ $3^{n+1}$ ≤ $3^{5}$

  → $3^{5}$ ≤ $3^{n+1}$ ≤ $3^{5}$

  → 5 ≤ n + 1 ≤ 5

  → n + 1 = 5

  → n = 4

  d ) 25 x 625 ≥ $5^{n+2}$ ≥ $5^{7}$ 

  → $5^{2}$ x $5^{4}$ ≥ $5^{n+2}$ ≥ $5^{7}$ 

  → $5^{6}$ ≥ $5^{n+2}$ ≥ $5^{7}$ ( Vô lí )

  → n ∈ ∅ 

 2. Đáp án:

  Bài 2:

  a) Ta có: 32<2^n<128

  ⇔     2^5<2^n<2^7

  Vì n∈N ⇒2^5<2^6<2^7

  Vậy n=6

  b) Ta có: 2 x16 ≥ 2^n > 4

  ⇔ 2^5≥ 2^n > 2²

  Vì n∈N⇒ n∈{3; 4; 5}

  Vậy n∈{3; 4; 5}

  c) Ta có: 9x 27 ≤ 3^n+1 ≤ 243

  ⇔ 3^5≤3^n+1≤3^5

  ⇒ n+1=5

  ⇒n=4

  Vậy n=4

  d) Ta có: 25 x 625 ≥ 5^n+2 ≥ 5^7

  ⇒ 5^6≥ 5^n+2 ≥ 5^7

  ⇒ n∈∅ ( vì n∈N)

  Vậy n∈∅

  XIN TLHN VÀ 5* NHÉ

   

Viết một bình luận