Bài 3: So sánh các phân số sau c) $\frac{13}{19}$ và $\frac{47}{53}$ d) $\frac{31}{40}$ và $\frac{186}{241}$

Photo of author

By Peyton

Bài 3: So sánh các phân số sau
c) $\frac{13}{19}$ và $\frac{47}{53}$
d) $\frac{31}{40}$ và $\frac{186}{241}$

0 bình luận về “Bài 3: So sánh các phân số sau c) $\frac{13}{19}$ và $\frac{47}{53}$ d) $\frac{31}{40}$ và $\frac{186}{241}$”

 1. `c)`

  Ta có: `13/19 = 1 – 6/19`

       và: `47/53 = 1 – 6/53`

  Ta thấy: `19 < 53`

          `⇒ 6/19 > 6/53`

          `⇒ 1 – 6/19 < 1 – 6/53`

          `⇒ 13/19 < 47/53`

  Vậy `13/19 < 47/53`

  `d)`

  Ta có: `31/40` = `186/240`

  Vì `240 < 241`

  `⇒ 186/240 > 186/241`

  `⇒ 31/40 > 186/241`

  Vậy `31/40 > 186/241`

   

 2. `c,` Ta có :

  `1-13/19=6/19`

  `1-47/53=6/53`

  Vì `6/19>6/53`

  `⇒13/19<47/53`

  `d,` Ta có :

  `31/40=186/240`

  Vì `186/240>186/241`

  `⇒31/40>186/241`

Viết một bình luận