Bài 3: So sánh các phân số sau c) $\frac{13}{19}$ và $\frac{47}{53}$ d) $\frac{31}{40}$ và $\frac{186}{241}$

By Peyton

Bài 3: So sánh các phân số sau
c) $\frac{13}{19}$ và $\frac{47}{53}$
d) $\frac{31}{40}$ và $\frac{186}{241}$
Viết một bình luận