bài 5 1) Không dùng cách liệt kê hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên đồng thời có mặt có cả hai dãy số sau Dãy (1)1,4,7,10,…..,301 Dãy (2) 2,7,12

Photo of author

By Elliana

bài 5
1) Không dùng cách liệt kê hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên đồng thời có mặt có cả hai dãy số sau
Dãy (1)1,4,7,10,…..,301
Dãy (2) 2,7,12,17,….,502
2)Tìm 2 số tự nhiên a,b (a { "@context": "https://schema.org", "@type": "QAPage", "mainEntity": { "@type": "Question", "name": " bài 5 1) Không dùng cách liệt kê hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên đồng thời có mặt có cả hai dãy số sau Dãy (1)1,4,7,10,.....,301 Dãy (2) 2,7,12", "text": "bài 5 1) Không dùng cách liệt kê hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên đồng thời có mặt có cả hai dãy số sau Dãy (1)1,4,7,10,.....,301 Dãy (2) 2,7,12,17,....,502 2)Tìm 2 số tự nhiên a,b (a
Leave a Comment