bài này dẽ cho mọi người nek lười làm quá cho đương tròn 0 dg kính AB = 2R gọi M là 1 điểm bất kỳ thuộc dg tròn 0 khác A và B các tiếp tuyến của 0 tại

Photo of author

By Claire

bài này dẽ cho mọi người nek lười làm quá cho đương tròn 0 dg kính AB = 2R gọi M là 1 điểm bất kỳ thuộc dg tròn 0 khác A và B các tiếp tuyến của 0 tại A và M cắt nhau tại E vẽ MP vuông góc vs AB ( P thuộc AB ) vẽ MQ vuông góc vs AE ( Q thuộc AE )
a) c/m AEMO là tứ giác nội tiếp dg tròn và APMQ là hình chữ nhật
Leave a Comment