Bằng 1 đoạn văn khoảng 6-8 câu em hãy nêu cảm nhận về hình ảnh ” Thánh Gióng vươn vai biến thành tráng sĩ mình cao hơn trượng ” .Trong đoạn văn trên c

By Rose

Bằng 1 đoạn văn khoảng 6-8 câu em hãy nêu cảm nhận về hình ảnh ” Thánh Gióng vươn vai biến thành tráng sĩ mình cao hơn trượng ” .Trong đoạn văn trên có sử dụng 1 từ mượn , 1 từ ghép ( gạch chân và chú thích rõ )
Viết một bình luận