bằng một đoạn văn ngán từ 8 đến 10 câu em hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về cái chết thương tâm của lão hạc qua đó tác giả muốn nói lên điều gì?

By Nevaeh

bằng một đoạn văn ngán từ 8 đến 10 câu em hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về cái chết thương tâm của lão hạc qua đó tác giả muốn nói lên điều gì?
Viết một bình luận