5 Sao nhé **^^@ Một hỗn hợp X gồm Cu và CuO có thành phẩn phần trăm về khối lượng chung của Cu ( trong cả hai chất ) là 88,889 % tính thành phần phần

Photo of author

By Melody

5 Sao nhé **^^@
Một hỗn hợp X gồm Cu và CuO có thành phẩn phần trăm về khối lượng chung của Cu ( trong cả hai chất ) là 88,889 % tính thành phần phần trăm từng khí trong hỗn hợp X

0 bình luận về “5 Sao nhé **^^@ Một hỗn hợp X gồm Cu và CuO có thành phẩn phần trăm về khối lượng chung của Cu ( trong cả hai chất ) là 88,889 % tính thành phần phần”

 1. Đáp án:

  %mCu trong X=44,44% ->%mCuO=55,56%

  Giải thích các bước giải:

   Giả sử nCu=1 mol -> nCuO=x mol

  -> mX=mCu +mCuO=1.64+x.80=64+80x

  nCu trong X=nCu +nCuO=1+x

  -> mCu trong X=64.(1+x)=64+64x

  ->%m Cu trong x=(64+64x)/(64+80x)=88,889% -> x=1 mol

  -> %mCu trong X=64.1/(64+80x)=44,44% ->%mCuO=55,56%.

Viết một bình luận