Biết 4x(4x+3)A=-4x.(-5x).(4x+3) . Khi đó biểu thức A là a)−5x b) 5x(4x+3) c) -5x(4x+3) d)5x chi can chon thoi

Photo of author

By Anna

Biết 4x(4x+3)A=-4x.(-5x).(4x+3) . Khi đó biểu thức A là
a)−5x
b) 5x(4x+3)
c) -5x(4x+3)
d)5x
chi can chon thoi
Leave a Comment