Biết khối lượng mol của một ôxit là 80g thành phần về khối lượng oxi trong oxit đó là 60% xác định công thức của oxit đó và gọi tên. ôxit đó thuộc loạ

By Savannah

Biết khối lượng mol của một ôxit là 80g thành phần về khối lượng oxi trong oxit đó là 60% xác định công thức của oxit đó và gọi tên. ôxit đó thuộc loại oxit nào
Viết một bình luận