Bò sữa, gia cầm là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp Đông Nam Bộ là do: A. Có đất đỏ badan, đất phù sa nhiều. B. Có điều kiện giao thôn

Photo of author

By Skylar

Bò sữa, gia cầm là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp Đông Nam Bộ là do: A. Có đất đỏ badan, đất phù sa nhiều. B. Có điều kiện giao thông thuận lợi, sông ngòi nhiều. C. Có nhiều cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ lớn. D. Có nguồn thức ăn dồi dào
Leave a Comment