c = 1/3 + 1/6 + 1/12 + 1/24 + 1/48 + 1/96 Giải theo kiểu c x 2 = ( ………………… ) x 2 nhá

Photo of author

By Eloise

c = 1/3 + 1/6 + 1/12 + 1/24 + 1/48 + 1/96
Giải theo kiểu c x 2 = ( ………………… ) x 2 nhá
Leave a Comment