C16 : Năm 1803, Gia Long cử sứ bộ sang Trung Quốc để làm gì ? A. Xin quốc hiệu và cầu an B. Xin quốc hiệu và cầu phong C. Xin cống nạp và cầu phong D.

Photo of author

By Serenity

C16 : Năm 1803, Gia Long cử sứ bộ sang Trung Quốc để làm gì ?
A. Xin quốc hiệu và cầu an
B. Xin quốc hiệu và cầu phong
C. Xin cống nạp và cầu phong
D. Xin giảng hòa
C18. Đến thời Minh Mạng, triều Nguyễn quan hệ với các nước phương Tây như thế nào?
A. Khước từ dần quan hệ đối với các nước phương Tây
B. Đặt quan hệ thân thiện với các nước phương Tây
C. Thực hiện chính sách “mở cửa” để quan hệ với phương Tây
D. Thi hành chính sách tương đối cởi mở đối với các nước phương Tây
Leave a Comment