Loại axit nuclêic nào có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình tổng hợp prôtêin? A :mARN. B:tARN C:rARN. D:ADN.

By Savannah

Loại axit nuclêic nào có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình tổng hợp prôtêin?
A :mARN.
B:tARN
C:rARN.
D:ADN.

0 bình luận về “Loại axit nuclêic nào có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình tổng hợp prôtêin? A :mARN. B:tARN C:rARN. D:ADN.”

 1. Đáp án:

  Loại axit nuclêic nào có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình tổng hợp prôtêin?

  A. mARN

  B. tARN

  C. rARN

  D. ADN

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   tARN

  Giải thích các bước giải:

  loại axit nuclêic nào có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình tổng hợp prôtêin là tARN, mang các aa  đến khớp với bộ 3 trên mARN theo nguyên tắc bổ sung

  Trả lời

Viết một bình luận