các banj giuspmik nha 1 a) Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42. b) Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm.

Photo of author

By Skylar

các banj giuspmik nha
1
a) Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42.
b) Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?
c) Tìm 30%của 97.
d) Một cửa hàng bỏ ra 6000000đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, tính số tiền lãi.
e) Tìm một số biết 30% củanó là 72.
f) Một cửa hàng đã bán được 420kg gạo và bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi báncửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo?

0 bình luận về “các banj giuspmik nha 1 a) Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42. b) Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm.”

 1. Đáp án:

  `1)`

  `a)` Tỉ số phần trăm của `2` số `37` và `42`:

         `37÷42=0,8809=88,09%`

  `b)` Anh Ba đã làm được số phần trăm số sản phẩm của tổ:

          `126÷1200=0,105=10,5%`

  `c)` `30%`của `97`:

         `97÷100×30=29,1`

  `d)` Số tiền lãi:

         `6000000÷100×15=900000` (đồng)

  `e)` Số cần tìm:

         `72×100÷30=204`

  `f)` Trước khi bán cửa hàng đó có số `kg` gạo:

          `420×100÷10,5=4000 (kg)`

           Đổi: `4000kg=4` tấn

            Đáp số: `a) 88,09%`

                          `b) 10,5%`

                          `c) 29,1`

                          `d) 900000` đồng

                          `e) 204`

                          `f) 4` tấn

   

Viết một bình luận