Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trên lĩnh vực: A: kinh tế – văn hóa – xã hội B: sản xuất C: kinh tế – xã hội D: văn hóa – giáo dục

By Claire

Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trên lĩnh vực:

A:
kinh tế – văn hóa – xã hội
B:
sản xuất
C:
kinh tế – xã hội
D:
văn hóa – giáo dục
Viết một bình luận