Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trên lĩnh vực: A: kinh tế – văn hóa – xã hội B: sản xuất C: kinh tế – xã hội D: văn hóa – giáo dục

Photo of author

By Claire

Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trên lĩnh vực:

A:
kinh tế – văn hóa – xã hội
B:
sản xuất
C:
kinh tế – xã hội
D:
văn hóa – giáo dục

0 bình luận về “Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trên lĩnh vực: A: kinh tế – văn hóa – xã hội B: sản xuất C: kinh tế – xã hội D: văn hóa – giáo dục”

  1. Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trên lĩnh vực:

    A: kinh tế – văn hóa – xã hội

    B: sản xuất

    C: kinh tế – xã hội

    D: văn hóa – giáo dục

Viết một bình luận