A)48 giờ:6+ 3 giờ 24 phút,B) 15 phút 34 giây-54 phút 28 giây:5,C) 45 giờ 37 phút:7-18 giờ

Photo of author

By Melody

A)48 giờ:6+ 3 giờ 24 phút,B) 15 phút 34 giây-54 phút 28 giây:5,C) 45 giờ 37 phút:7-18 giờ

0 bình luận về “A)48 giờ:6+ 3 giờ 24 phút,B) 15 phút 34 giây-54 phút 28 giây:5,C) 45 giờ 37 phút:7-18 giờ”

 1. `A)48` giờ`:6+ 3` giờ `24` phút`=8 `giờ `+ 3` giờ `24` phút `= 11` giờ `24` phút

  `B) 15` phút `34` giây`-54` phút `28` giây `:5=15`phút `34` giây `- 10` phút `9` giây `= 5 `phút `25` giây 

  `C) 45` giờ `37` phút`:7-18` giờ

  Sửa dề :`45` giờ `37` phút`:7-18` giờ`⇒45` giờ `37` phút`:7-1,8` giờ`=6` giờ 51 phút `- 1,8` giờ `=5,05` giờ 

   

 2. A)48 giờ:6+ 3 giờ 24 phút = 8 giờ + 3 giờ 24 phút = 11 giờ 24 phút 

  B) 15 phút 34 giây-54 phút 28 giây:5 = 15 phút 34 giây – 10 phút 9 giây 

  = 5 phút 25 giây 

  C) 45 giờ 37 phút:7-18 giờ = 6 giờ 51 phút – 18 giờ =    ( ko thoải mãn ) 

Viết một bình luận