Cần bón cho đất bao nhiêu kg Ca(NO3)2 để cùng có một lượng nitơ như khi bón 264 kg amoni sunfat (NH4)2SO4.

By Katherine

Cần bón cho đất bao nhiêu kg Ca(NO3)2 để cùng có một lượng nitơ như khi bón 264 kg amoni sunfat (NH4)2SO4.

0 bình luận về “Cần bón cho đất bao nhiêu kg Ca(NO3)2 để cùng có một lượng nitơ như khi bón 264 kg amoni sunfat (NH4)2SO4.”

 1. Trong $(NH_4)_2SO_4$:

  $\%N=\dfrac{14.2.100}{18.2+96}=\dfrac{700}{33}%$ 

  $\Rightarrow m_N=\dfrac{700}{33}\%.264=56kg$ 

  Trong $Ca(NO_3)_2$:

  $\%N=\dfrac{14.2.100}{40+62.2}=\dfrac{700}{41}\%$

  $\Rightarrow m_{Ca(NO_3)_2}=56:\dfrac{700}{41}\%=328kg$

  Trả lời
 2. Ta có:

  264kg =264000g

  =>n(NH4)2SO4 =264000:132=2000(mol)

  =>nN =2000 . 8=16000(mol)

  Vậy số mol N trong Ca(NO3)2=16000 : 2=8000(mol)

  =>mCa(NO3)2 =8000 . 164=1312000(g) =1312(kg)

  Chúc bạn học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận