cân = pt giúp nhanh với sắp đi học thêm r P2O5 + KOH -> K3PO4 + H2O

By Audrey

cân = pt giúp nhanh với sắp đi học thêm r
P2O5 + KOH -> K3PO4 + H2O
Viết một bình luận