Cặp chất nào sau đây không tác dụng được với nhau: A/ Cl 2 và H 2 O. B/ CaCO 3 và H 2 SO 4 C/ NaOH và K 2 CO 3 D/ NaOH và NaHCO

Photo of author

By Hailey

Cặp chất nào sau đây không tác dụng được với nhau:
A/ Cl 2 và H 2 O.
B/ CaCO 3 và H 2 SO 4
C/ NaOH và K 2 CO 3
D/ NaOH và NaHCO
Leave a Comment