Câu 1 : a ) x ² ( x – 2x ³ ) b ) ( x ² + 1 ) ( 5x – x ) c ) ( x – 2 ) ( x ² + 3x – 4 ) d ) ( x – 2 ) ( x – x ² + 4 )

By Cora

Câu 1 :
a ) x ² ( x – 2x ³ )
b ) ( x ² + 1 ) ( 5x – x )
c ) ( x – 2 ) ( x ² + 3x – 4 )
d ) ( x – 2 ) ( x – x ² + 4 )

0 bình luận về “Câu 1 : a ) x ² ( x – 2x ³ ) b ) ( x ² + 1 ) ( 5x – x ) c ) ( x – 2 ) ( x ² + 3x – 4 ) d ) ( x – 2 ) ( x – x ² + 4 )”

 1. a ) x ² ( x – 2x ³ )

  = x³ – 2x^5

  b ) ( x ² + 1 ) ( 5x – x )

  = 5x³ – x³ + 5x – x 

  c ) ( x – 2 ) ( x ² + 3x – 4 )

  = x³ + 3x² – 4x – 2x² + 5x – 6

  d ) ( x – 2 ) ( x – x ² + 4 )

  = x² – x³ + 4x – 2x – 2x² + 6

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) `x^2(x-2x^3)=x^3-2x^5`

  b) `(x^2+1)(5x-x)=5x^3-x^3+5x-x=4x^3+4x`

  c) `(x-2)(x^2+3x-4)=x^3+x^2-10x+8`

  d) `(x-2)(x-x^2+4)=-x^3+3x^2+2x=8`

  Trả lời

Viết một bình luận