Câu 1: Dãy chất nào sau đây tác dụng với dd axit HCl ?: A/ NaCl, Zn, CuO, Fe(OH)3. B/ CaCO3, Cu, CuO, Fe(OH)3. C/ CaCO3, Zn, CuO, Fe(OH)3. D/ CaCO3, Z

By Sadie

Câu 1: Dãy chất nào sau đây tác dụng với dd axit HCl ?:
A/ NaCl, Zn, CuO, Fe(OH)3.
B/ CaCO3, Cu, CuO, Fe(OH)3.
C/ CaCO3, Zn, CuO, Fe(OH)3.
D/ CaCO3, Zn, SiO2, Fe(OH)3
Câu 2: Nhận biết 4 dd H2SO4, Ba(NO3)2, NaOH, NaCl dùng:
A/ BaCl2
B/ Quì tím
C/ Na2SO4
D/ KOH
Câu 3: Dãy chất nào tác dụng được với dd Na2CO3?
A/ dd HCl, dd BaCl2.
B/ dd NaCl, dd HCl
C/ dd HCl, dd NaOH.
D/ dd HCl, dd Na2SO4.
Câu 4: Để nhận biết 2 dung dịch K2SO4 và K2CO3 ta có thể dùng thuốc thử là dd nào nào dưới đây ?
A/ BaCl2
B/ NaOH
C/ HCl
D/ AgNO3
Câu 5: Những cặp bazơ nào dưới đây bị nhiệt phân tạo thành Oxit ?
A/ Fe(OH)3 ; Cu(OH)2
B/ NaOH ; Fe(OH)3
C/ KOH ; Cu(OH)2
D/ NaOH ; KOH
Làm giúp mình vs ạ

0 bình luận về “Câu 1: Dãy chất nào sau đây tác dụng với dd axit HCl ?: A/ NaCl, Zn, CuO, Fe(OH)3. B/ CaCO3, Cu, CuO, Fe(OH)3. C/ CaCO3, Zn, CuO, Fe(OH)3. D/ CaCO3, Z”

Viết một bình luận