Câu 1: gọi tên các chất có CTCT sau: a. CH3-C(C2H5)2-CH2-Cl b. CH2=C(C2H5)-CH(CL)-CH2-CH3 c. CH3-C(C2H5) =C(CL)-CH2-C(CH3)2-C2H5

By Eliza

Câu 1: gọi tên các chất có CTCT sau:
a. CH3-C(C2H5)2-CH2-Cl
b. CH2=C(C2H5)-CH(CL)-CH2-CH3
c. CH3-C(C2H5) =C(CL)-CH2-C(CH3)2-C2H5
Viết một bình luận