giữa hai đầu đoạn mạch AB có hiệu điện thế u không đổi người ta mắc nối tiếp r1 và r2 dùng vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu r 2 vôn kế chỉ 16 v kh

By Caroline

giữa hai đầu đoạn mạch AB có hiệu điện thế u không đổi người ta mắc nối tiếp r1 và r2 dùng vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu r 2 vôn kế chỉ 16 v khi mắc thêm r3 = 300 ôm song song với r2 thì vôn kế chỉ 15 v và cường độ dòng điện qua r1 gấp 4 lần cường độ dòng điện qua r2 tính r1 r2 vào đoạn mạch A
Viết một bình luận