giữa hai đầu đoạn mạch AB có hiệu điện thế u không đổi người ta mắc nối tiếp r1 và r2 dùng vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu r 2 vôn kế chỉ 16 v kh

Photo of author

By Caroline

giữa hai đầu đoạn mạch AB có hiệu điện thế u không đổi người ta mắc nối tiếp r1 và r2 dùng vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu r 2 vôn kế chỉ 16 v khi mắc thêm r3 = 300 ôm song song với r2 thì vôn kế chỉ 15 v và cường độ dòng điện qua r1 gấp 4 lần cường độ dòng điện qua r2 tính r1 r2 vào đoạn mạch A

0 bình luận về “giữa hai đầu đoạn mạch AB có hiệu điện thế u không đổi người ta mắc nối tiếp r1 và r2 dùng vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu r 2 vôn kế chỉ 16 v kh”

 1. Đáp án: 20,45 ôm.

  Giải thích các bước giải: Khi mắc thêm điện trở R3 song song R2:

  Có \({I_1} = 4{I_2}\), mà \({I_1} = {I_2} + {I_3} \Rightarrow {I_3} = 3{I_2} \Rightarrow {R_3} = \frac{{{R_2}}}{3} \Rightarrow {R_2} = 900\Omega \)

  \( \Rightarrow {R_{23}} = 225\Omega \Rightarrow {I_1} = {I_{23}} = \frac{{15}}{{{R_{23}}}} = \frac{1}{{15}}A\)

  Hiệu điện thế giữa hai đầu AB:

  \({U_{AB}} = \frac{1}{{15}}{R_1} + 15\,\,\left( 1 \right)\)

  Trường hợp chỉ có R1 nối tiếp R2, cường độ dòng điện qua mạch:

  \(I = \frac{{{U_2}}}{{{R_2}}} = \frac{{16}}{{900}} = \frac{4}{{225}}A\)

  Hiệu điện thế giữa hai đầu AB:

  \({U_{AB}} = \frac{{4}}{{225}}.{R_1} + 16\,\,\left( 2 \right)\)

  Từ (1) và (2), suy ra \({R_1} = 20,45\Omega \)

Viết một bình luận