câu 1: Hai đường chéo của hình thoi có độ dài 16cm và 12cm. Cạnh của hình thoi có độ dài là: A. 12 B. 14 C. 10 D. 15 c

Photo of author

By Ayla

câu 1: Hai đường chéo của hình thoi có độ dài 16cm và 12cm. Cạnh của hình thoi có độ dài là:
A. 12 B. 14
C. 10 D. 15
câu 2: Phân tích đa thức 15x^3y + 20x^2y – 35xy thành nhân tử.
[giải thích cách làm hộ mình với ạ]

0 bình luận về “câu 1: Hai đường chéo của hình thoi có độ dài 16cm và 12cm. Cạnh của hình thoi có độ dài là: A. 12 B. 14 C. 10 D. 15 c”

 1. Đáp án :

  Câu 1: `C`

  Câu 2:

  `5xy(x-1)(3x+7)`

  Giải thích các bước giải :

  Câu 1:

  Vì hai đường chéo của hình thoi có độ dài `16cm` và `12cm`

  `=>`Nửa hai đường chéo của hình thoi có độ dài `8cm` và `6cm`

  Áp dụng định lí Pitago

  `=>8^2+6^2=x^2`

  `=>64+36=x^2`

  `=>100=x^2`

  `=>x^2=10^2`

  `=>x=10`

  Vậy chọn đáp án `C`

  Câu 2:

  `15x^3y+20x^2y-35xy`

  `=5xy(3x^2+4x-7)`

  `=5xy(3x^2-3x+7x-7)`

  `=5xy[3x(x-1)+7(x-1)]`

  `=5xy(3x+7)(x-1)`

  ~Chúc bạn học tốt !!!~

Viết một bình luận