Câu 1: Hòa tan 8,8g hỗn hợp sắt và đồng trong dung dịch HNO3 đặc dư thu được 8,96l khí NO2(đktc), sản phầm khử duy nhất. Tính % khối lượng mỗi kim loạ

Photo of author

By Reagan

Câu 1:
Hòa tan 8,8g hỗn hợp sắt và đồng trong dung dịch HNO3 đặc dư thu được 8,96l khí NO2(đktc), sản phầm khử duy nhất. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong dung dịch ban đầu

0 bình luận về “Câu 1: Hòa tan 8,8g hỗn hợp sắt và đồng trong dung dịch HNO3 đặc dư thu được 8,96l khí NO2(đktc), sản phầm khử duy nhất. Tính % khối lượng mỗi kim loạ”

 1. Gọi x, y là số mol Fe, Cu.

  $\Rightarrow 56x+64y=8,8$           (1)

  $n_{NO_2}=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4(mol)$

  $HNO_3$ dư nên $Fe\to Fe^{+3}+3e$

  Bảo toàn e: $3n_{Fe}+2n_{Cu}=n_{NO_2}$

  $\Rightarrow 3x+2y=0,4$               (2)

  $(1)(2)\Rightarrow x=0,1; y=0,05$

  $\%m_{Fe}=\dfrac{56x.100}{8,8}=63,6\%$

  $\Rightarrow \%m_{Cu}=36,4\%$

Viết một bình luận