Do you agree or disagree with the following idea: Science and technology brings a lot of benefits to people. Viết thành đoạn văn ạ

Photo of author

By Eden

Do you agree or disagree with the following idea:
Science and technology brings a lot of benefits to people.
Viết thành đoạn văn ạ

0 bình luận về “Do you agree or disagree with the following idea: Science and technology brings a lot of benefits to people. Viết thành đoạn văn ạ”

 1. I agree with the idea that science and technology brings a lot of benefits to people . Firstly, people have started to live longer and their health is so good . With new technology , medical research is being done every day to help find cures or vaccines for devastating diseases such as cancer , AIDS ,… As you know , nowadays the scientists are working hard to develop a vaccine to prevent COVID 19 . Secondly , it has helped advance people’s knowledge and provide a higher quality of life . For example, students would be able to use technology to help them understand better and get scientific cocepts . Technology gives access to items such as maps , videos and simulated labs that appeal to students who learn best from methods other than conventional lectures . Thirdly , humans would make robots to work in factories , do housework and serve people with this advanced technology . Moveover , flying cars and spaceships would be created so that people could travel faster and further than before . Next , there would be no more schools ; we’d just stay at home and learn on the Internet . So students only need to stay at home to study with out having to go anywhere . Finally , travelling and communication has become easier , cheaper and faster in few minutes . Futhermore , life has become easy and stable . In short , science and technology bring a lot of benefits to people . Thanks to science and technology , the world develop greatly . 

  Bản dịch : Tôi đồng tình với ý kiến ​​cho rằng khoa học công nghệ mang lại rất nhiều lợi ích cho con người. Thứ nhất, mọi người đã bắt đầu sống lâu hơn và sức khỏe của họ rất tốt. Với công nghệ mới, các nghiên cứu y học đang được thực hiện hàng ngày để giúp tìm ra phương pháp chữa trị hoặc vắc-xin cho những căn bệnh quái ác như ung thư, AIDS, … Như bạn đã biết, hiện nay các nhà khoa học đang nỗ lực phát triển một loại vắc-xin ngăn ngừa COVID 19. Thứ hai, nó đã giúp nâng cao kiến ​​thức của con người và mang lại chất lượng cuộc sống cao hơn. Ví dụ, sinh viên sẽ có thể sử dụng công nghệ để giúp họ hiểu rõ hơn và có được các khái niệm khoa học. Công nghệ cho phép truy cập vào các mục như bản đồ, video và phòng thí nghiệm mô phỏng thu hút những sinh viên học tốt nhất từ ​​các phương pháp khác với các bài giảng thông thường. Thứ ba, con người sẽ chế tạo robot để làm việc trong nhà máy, làm việc nhà và phục vụ con người bằng công nghệ tiên tiến này. Di chuyển, ô tô bay và tàu vũ trụ sẽ được tạo ra để mọi người có thể đi nhanh hơn và xa hơn so với trước đây. Tiếp theo, sẽ không còn trường học nữa; chúng tôi chỉ ở nhà và học trên Internet. Vì vậy học viên chỉ cần ở nhà học bài mà không cần phải đi đâu cả. Cuối cùng, việc đi lại và liên lạc đã trở nên dễ dàng hơn, rẻ hơn và nhanh hơn trong vài phút. Hơn nữa, cuộc sống trở nên dễ dàng và ổn định. Tóm lại, khoa học công nghệ mang lại rất nhiều lợi ích cho con người. Nhờ có khoa học kỹ thuật, thế giới phát triển vượt bậc.

  ( Cái này mình viết cho thi hsg nên hơi dài nha )

 2. Agree

        I agree with the idea that Science and technology brings a lot of benefits to people. First, it is fast. When we use Science and technology, it helps us save time. For example, it takes us only two hours to fly from Ha Noi to Ho Chi Minh City. Second, it makes life easier. For example, we can use Computer to replace typewriting, or we can use a car, an airplane or a boat to replace walking. Third, it saves our physical power, such as we can use the machine to represent our energy. To conclude, Science and technology has a lot of advantages in the way that it gives people convenience and comfort 

  Disagree

      Disagree with the idea that Science and technology only brings benefits to people. Firstly, it makes people Iazy. Sometimes, Science and technology is convenient and comfortable. So, people who use it will be lazy to do work. Secondly, it is expensive. For example, a car costs hundreds of million dong. Therefore, not many people can afford to buy it. Thirdly, it is difficult to use some technology devices. For example, we have to study first on how to use a Computer. In short, Science and technology sometimes brings drawbacks to people. 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Đồng ý

   Tôi đồng tình với ý kiến ​​cho rằng Khoa học và công nghệ mang lại rất nhiều lợi ích cho con người. Đầu tiên, nó là nhanh chóng. Khi chúng ta sử dụng Khoa học và công nghệ, nó giúp chúng ta tiết kiệm thời gian. Ví dụ, chúng tôi chỉ mất hai giờ để bay từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, nó làm cho cuộc sống dễ dàng hơn. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng Máy tính để thay thế cho việc đánh chữ, hoặc chúng ta có thể sử dụng ô tô, máy bay hoặc thuyền để thay thế việc đi bộ. Thứ ba, nó tiết kiệm sức mạnh vật chất của chúng ta, chẳng hạn như chúng ta có thể sử dụng máy để biểu diễn năng lượng của mình. Kết luận, Khoa học và công nghệ có rất nhiều lợi thế vì nó mang lại cho con người sự tiện lợi và thoải mái 

  Không đồng ý

  Không đồng tình với ý kiến ​​cho rằng Khoa học công nghệ chỉ mang lại lợi ích cho con người. Thứ nhất, nó làm cho mọi người cảm thấy khó chịu. Đôi khi, Khoa học và công nghệ là tiện lợi và thoải mái. Vì vậy, những người sử dụng nó sẽ lười biếng để làm việc. Thứ hai, nó là đắt tiền. Chẳng hạn, một chiếc ô tô giá cả trăm triệu đồng. Vì vậy, không nhiều người có đủ khả năng để mua nó. Thứ ba, khó sử dụng một số thiết bị công nghệ. Ví dụ, trước tiên chúng ta phải nghiên cứu về cách sử dụng Máy tính. Tóm lại, Khoa học và công nghệ đôi khi mang lại những mặt hạn chế cho con người. 

  p/s: Bạn có thể gộp lại thành 1 bài văn có 2 luồng ý kiến là đồng ý và không đồng ý hoặc chọn 1 trong 2 để viết nhé.

  Chúc bạn học tốt

Viết một bình luận